قبولی های کارشناسی ارشد پرستاری وزارت بهداشت

پرستاری

محبوبه اختیاری سهیلا مینوییشیوا قاسم نیا
سحر تاج بخشفرزانه باقرنژادرقیه فکری
سیده نیره جعفری پات کلهزهرا طیبی مارنهپیام عباسی
الهام شهیدیزهرا صیدیفرناز رحیمی زاده
ژیلا کیانی آبی
فاطمه اوشانی
رقیه فکری
عادله جعفرلومحمد محمدیخدیجه نوری
مهسا شفیعیفاطمه توکلی
فرشید میرزایی پور
فاطمه غلامی
فاطمه اوشانی
فرشیدالازمنی نوده
امیر رحمتی
مهناز سنایی فر
شهناز سلیمیان
سهیلا چگینی
ساجده دانش پژوه
مهدی هرورانی
سیده فاطمه غیاییاعظم ساعیسرور بهرامی
فاطمه مهدوی