قبولی های کارشناسی ارشد ویروس شناسی وزارت بهداشت

ویروس شناسی

محمد امین نورانیان اصفهانینوید منتظرینحسین صالح
ربابه صالحیمینا شفیع زاده
زهره یوسفی
فرزانه سالارینا
شیما ایزدی
مجید تلخابی فرد
مرتضی سرمد
نیما زرین لباس
محمدرضا جباری
شقایق یزدانی
راضیه کمالی
زهره خالصی
عاطفه تقوی
مهدیه فرزانه پور
سمیه زیاری
زهرا خانلری
محمدحسن پوریا ولی