قبولی های کارشناسی ارشد قارچ شناسی وزارت بهداشت

قارچ شناسی

سمیرا ایزدی
عاطفه سوری
مژگان ابراهیمی
سعید والامنش
بهاره فلاح
سعید پرهام
مریم عبدالهی
زینب صادقی
ناصر سالاری
فاطمه حسینی
ستاره افشاری
سمیه فولادی
صنم نامی
اعظم فتاحی
فرنوش حقیقی
راضیه کمالی جمیل
غزاله قندچی
شادی عالی مهر
انسیه لطفعلی