قبولی های کارشناسی ارشد شنوایی شناسی وزارت بهداشت

شنوایی شناسی

زهرا خدا رهنی جواد هانیلوهلناز مکریان

مریم ذبیحی
نرگس نادری
فرناز فتح الله زاده
سهیلا شایان مهر
هما آرین نهاد
سمانه پنبه کار
زکیه فلاح زاده
سارا حسنی
فاطمه قاهری
اعظم نوایی
زهرا شهیدی پور
پروانه مهدی
ایوب ولدبیگی
نیره منصوری
سارا ممتاز
مریم رمضانی
نازنین حجاری
پریسا رسولی فرد
آزاده ایمانی
شقایق امیدوار
طیبه احمدی
مهسا بخیت
فرزانه عبدالهی
نگین صالحی
مهسا سپهر نژاد
سهیلا رستمی
مریم آقا ملایی
ریحانه طوفان
مینا حیدری
علی جهانگرد
حوریه حسن