قبولی های کارشناسی ارشد سم شناسی وزارت بهداشت

سم شناسی

فرشته بیک زاده آرزو محمدیسیده پگاه بطمائیان
نازنین باقریانمهشید قنبریمهدی یزدانی
حکیمه باباییمحدثه محمدی سلیممریم آل هاشمی
ماندا فکورسارا مرادآبادی
شادی پورفتحی
امیرحسین هاشمی
رضوان کرمی
سید علی مسعودی
مینا غفاری
بهروز بابایی نیا
شعله بهمنی
سمیه زمانی
شکوفه گودرزی
مریم آقاجانی
انوشه رئیسیان
نورالهدی ملکی جو