قبولی های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی وزارت بهداشت

بیوتکنولوژی

مونا حسن زاده محمدیفایزه فولادوند آزیتا فخرآور
میلاد چیذری راضیه بوکانیان سپهر سلیمانی
الهام رستمیسهیلا دهقانی شیما نیا
مهدیه منافیمحمد صادق بیک وردی آرزو دمیرچی
اعظم خلیلی هنگامه چلاجورویدا صادقی
فاطمه صالحانفتانه عابدی زهرا جعفری
مهسا طالبی فاطمه سنجابیمهدی یزدانی
ندا فرخ زادآرزو معینینرجس یزدی
کتایون تمیمیمریم عالمشاهفتانه عابدی
سهیلا چیذریفاطمه صالحاننیوشا توسلی طباطبایی
آیدا حاجی حسین تبریزیحسینعلی یوسفیمحمدصادق صفری
فاطمه شفیعامیر بیاتالهام شمسایی
ویدا صادقیرضا زمانی
مبینا عظیمی
مهدیه منافی
حسن صالحی
آزیتا فخرآور
زهرا امیری نیا
سپیده صفایی
شیما نیا
الهام رستمی
اعظم خلیلی
محمدصادق بیک وردی
سهیلا اصفهانی
مهسا نایب هاشمی
ماریا مسلمی
سمیه دمرچلی
فاطمه علی زمان
هانیه نرگه
سمانه مدنی
فاطمه مینوچهر
فروغ فرد
محمد استاجی
زینب احسنی
مهشید موسوی
معین علی اکبری
زهرا ناقه
شیما فرازنده
فاطمه خواجه محمدیلر
سارا حاجی پور
سعیده قاسمی
مصطفی قربان خان
نغمه پورین محمد
فاطمه زاهدی پور
آمنه توکلی
نیلوفر ساسانی
آیدا حمیدخانی
آزیتا بهرامی
طیبه جعفریان
مهری خاطری
مژگان پورشیرازی
زهرا هداوند میرزایی
فاطمه نصیری
سولماز رفیعی
شکوفه مهرتاش
عطیه سادات سیدی
بابک محمدی
فرزانه حسنیان
صالح جامه در
علیرضا انوشیروانی
مهسا صدیقی
پریسا قنبری
مریم جوادی
محمد حیدری
الهام عرفانی
محمد افتخاری