قبولی های کارشناسی ارشد انگل شناسی وزارت بهداشت

انگل شناسی

فاطمه جلالی محمد محمدنجارروناک کریمی
الناز شمس
محسن کولیوند
هومن حنیفه پور
هادی قاسم لو
زهرا عرب مازار
مهیار مافی
معصومه پرهیزکاری
هدی عابدخجسته
سحر مصلی
حدیث مسیبیان
رضا اسدپوری
زینب عسگری
زهرا پیراسته
سپیده مرادی
سارا نعمتی
انسیه داودآبادی
فائزه محمدی
نگین حمیدی
مریم ابراهیمی
منیره سزاوار
مهدی فرهادی
محسن محبی
سلما تیموری
مسعود سرایی
نسیبه بهشتی
الهام حاجی علی
عباس امین
نرگس شاه محمد
منصوره وطن شناسان
آزاده میزانی
زهرا خانلری
معصومه ایوب میگوئی
سارا ایزان ماوی
سمیرا الیکائی
یلدا یزدانی