مشاوره با اساتید برجسته انوار دانش

مشاوره های پاییزی انوار دانش آغاز شد.

مـشاوره با بـشاش ( ایــمنی و هـماتو ) در روز سـه شـنبه ۱۸ مـهرماه بـرگزار مـــی شـود.

مشاوره با دکتر جعفرنژاد ( زیست و بیوشیمی ) در روز سه شنبه ۱۸ مهرماه برگزار می شود.

مشاوره با دکتر طلایی ( تغذیه ) در روز شنبه ۲۹ مـهرماه برگزار می شود.

مشاوره با دکتر صفاری ( ژنتیک ) در روز شنبه ۲۹ مهرماه برگزار می شود.

 

برای رزرو وقت مشاوره تماس بگیرید. ۰۲۱۸۸۵۱۵۱۸۲