آخرین مشاوره دکتر بشاش

آخرین مشاوره ترم پاییز دکتر بشاش در روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه در موسسه انواردانش برگزار می شود.

این مشاوره در ظرفیت محدود برگزار می شود.

هزینه مشاوره رایگان می باشد.

برای رزرو وقت مشاوره تماس بگیرید.

اولویت با کسانی ست که زودتر تماس می گیرند.

۰۲۱۸۸۵۱۵۱۸۲