برنامه آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد خون شناسی

سوالات درس زبان انگلیسی در تمامی آزمون های طبقه بندی شده و جامع شامل کل مباحث بوده و در پایان ۲ مرحله آزمون جامع کلاس های رفع اشکال کلیه دروس برگزار خواهد شد.

شماره آزمون

 دروس

آزمون۱

۲۸ آبان

آزمون ۲

۲۶ آذر

آزمون۳

۲۴ دی

آزمون ۴

۲۹ بهمن

آزمون ۵

۲۰اسفند

آزمون جامع اول

۱۸فروردین

آزمون جامع دوم

۱۸اردیبهشت

ایمنی شناسی

سلول های ایمنی و ارگان های لنفاوی

آنتی ژن، آنتی بادی، MHC، پردازش آنتی ژن

ژنتیک BCR/TCR  ، بلوغ لنفوسیتها، رسپتورهای T cell،فعال شدن T cell

فعال شدن B cell، تلورانس، ایمنی ذاتی، ایمنی سلولی

کمپلمان، ایمونومیکروبیولوژی، ایمونولوژی تومور و پیوند،ازدیاد حساسیت و نقایص ایمنی

آزمون جامع اول

 آزمون جامع دوم

خون شناسی

آنمی

لوسمی

هموستاز

بانک خون

           خونسازی             

آزمون جامع اول

آزمون جامع دوم

بیوشیمی

مقدمات، آب و تعادل اسید و باز و الکترولیت، ساختمان
اسید آمینه ها و پروتئین ها

پروتئین های رشته ای، هموگلوبین و میوگلوبین، پروتئین
های پلاسما، آنزیم و ویتامین ها

ساختمان کربوهیدرات ها لیپیدها، غشاهای بیولوژیک، بیوانرژتیک
و زنجیره تنفسی، متابولیسم کربوهیدرات

متابولیسم لیپیدها، اسید آمینه ها، نوکلئوتیدها و پورفیرین

هورمون ها و مسیر های پیام رسانی، ساختمان اسید های نوکلئیک،
همانند سازی، رونویسی، ترجمه، بیان ژن

آزمون جامع اول

آزمون جامع دوم

زیست سلولی و
مولکولی

غشاها،انتقال غشایی یون و مولکول، جابجایی وزیکول، ترشح و اندوسیتوز، انتقال پروتئین بهغشا و اندامک

انواعاتصالات سلولی و ماتریکس خارج سلولی، اسکلت سلولی،اندامک ها

پیامرسانی، چرخه سلولی، آپوپتوز و سرطان، ساختمان DNA و کروموزوم

 

 

 

همانندسازی، ترمیم و نوترکیبیDNA ، رونویسی و پردازش RNA

سنتزپروتئین و پردازش تنظیم بیان ژن ها و تکنیک های مولکولی

آزمون جامع اول

آزمون جامع دوم

برای اعضای کانال انوار دانش در تلگرام شهریه آزمون رایگان می باشد. همین حالا عضو کانال شوید.