برنامه آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد بیوشیمی

سوالات درس زبان انگلیسی در تمامی آزمون های طبقه بندی شده و جامع شامل کل مباحث بوده و در پایان ۲ مرحله آزمون جامع کلاس های رفع اشکال کلیه دروس برگزار خواهد شد.

شماره آزمون

 دروس

آزمون۱

۲۸آبان

آزمون ۲

۲۶آذر

آزمون۳

۲۴دی

آزمون ۴

۲۹ بهمن

آزمون ۵

۲۰اسفند

آزمون جامع اول

۱۸ فروردین

آزمون جامع دوم

۱۸اردیبهشت

بیوشیمی

مقدمات، آب و تعادل اسید و باز و الکترولیت، ساختمان
اسید آمینه ها و پروتئین ها

پروتئین های رشته ای، هموگلوبین و میوگلوبین، پروتئینهای پلاسما، آنزیم و ویتامین ها

ساختمان کربوهیدرات ها لیپیدها، غشاهای بیولوژیک، بیوانرژتیک
و زنجیره تنفسی، متابولیسم کربوهیدرات

متابولیسم لیپیدها، اسید آمینه ها، نوکلئوتیدها و پورفیرین

هورمون ها و مسیر های پیام رسانی، ساختمان اسید های نوکلئیک،همانند سازی، رونویسی، ترجمه، بیان ژن

آزمون جامع اول

آزمون جامع دوم

زیست سلولی و
مولکولی

غشاها، انتقال غشایی یون و مولکول، جابجایی وزیکول، ترشح و اندوسیتوز، انتقال پروتئین به غشا و اندامک

انواع اتصالات سلولی و ماتریکس خارج سلولی، اسکلت سلولی،اندامک ها

پیام رسانی، چرخه سلولی، آپوپتوز و سرطان، ساختمان DNA و کروموزوم

 

 

 

همانندسازی، ترمیم و نوترکیبیDNA ، رونویسی و پردازش RNA

سنتز پروتئین و پردازش تنظیم بیان ژن ها و تکنیک های مولکولی

آزمون جامع اول

آزمون جامع دوم

شیمی عمومی و آلی

ساختار اتم، استوکیومتری، پیوند یونی،پیوند کوالانسی، شکل هندسی مولکولی، اوربیتال مولکولی

گازها، مایعات
و جامدات، محلول ها

 

اسیدها و بازها، تعادلات شیمیایی، ترمودینامیک

نافلزات، فلز و متالوژی، ترکیبات کمپلکس، الکتروشیمی

شیمی آلی

آزمون جامع اول

آزمون جامع دوم

برای اعضای کانال انوار دانش در تلگرام شهریه آزمون رایگان می باشد. همین حالا عضو کانال شوید.