برنامه آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

سوالات درس زبان انگلیسی در تمامی آزمون های طبقه بندی شده و جامع شامل کل مباحث بوده و در پایان ۲ مرحله آزمون جامع کلاس های رفع اشکال کلیه دروس برگزار خواهد شد.

شماره آزمون

 دروس

آزمون۱

۲۰ آذر

آزمون ۲

۱۸دی

آزمون۳

۲۳بهمن

آزمون ۴

۷اسفند

آزمون ۵

۲۱اسفند

آزمون جامع اول

۲۷ فروردین

آزمون جامع دوم

۱۰اردیبهشت

باکتری پایه و
پزشکی

کلیات و باکتری شناسی پایه

کوکسی ها ی گرم مثبت

کوکسی های گرم منفی

 

باسیل های گرم مثبت

باسیل های گرم منفی

آزمون جامع اول

آزمون جامع دوم

زیست سلولی و
مولکولی

غشاها،انتقال غشایی یون و مولکول، جابجایی وزیکول، ترشح و اندوسیتوز، انتقال پروتئین به غشا و اندامک

انواع اتصالات سلولی و ماتریکس خارج سلولی، اسکلت سلولی،اندامکها

پیامرسانی، چرخه سلولی، آپوپتوز و سرطان، ساختمان DNA و کروموزوم

 

 

 

همانندسازی، ترمیم و نوترکیبیDNA ، رونویسی و پردازش RNA

سنتزپروتئین و پردازش تنظیم بیان ژن ها و تکنیک های مولکولی

آزمون جامع اول

آزمون جامع دوم

بیوشیمی

مقدمات، آب و تعادل اسید و باز و الکترولیت، ساختمان
اسید آمینه ها و پروتئین ها

پروتئین های رشته ای، هموگلوبین و میوگلوبین، پروتئینهای پلاسما، آنزیم و ویتامین ها

ساختمان کربوهیدرات ها لیپیدها، غشاهای بیولوژیک، یوانرژتیک
و زنجیره تنفسی، متابولیسم کربوهیدرات

متابولیسم لیپیدها، اسید آمینه ها، نوکلئوتیدها و پورفیرین

هورمون ها و مسیر های پیام رسانی، ساختمان اسید های نوکلئیک،همانند سازی، رونویسی، ترجمه، بیان ژن

آزمون جامع اول

آزمون جامع دوم

برای اعضای کانال انوار دانش در تلگرام شهریه آزمون رایگان می باشد. همین حالا عضو کانال شوید.