کلاس های کارشناسی ارشد ویروس شناسی

ویروس شناسی

عنوان درس

مدرس

ساعت تدریس

شهریه

روز

ساعت

ویروس شناسی

دکتر اسماعیلی

۲۰

۱۵۰۰۰۰

نکته و تست

باکتری شناسی پایه و پزشکی

دکتر اسماعیلی

۲۰

۱۵۰۰۰۰

نکته و تست

ایمنی شناسی

دکتر بشاش

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

پنج شنبه

۱۴-۲۰

تک یاخته و کرم شناسی

دکتر قربانیان

۲۰

۱۵۰۰۰۰

نکته و تست

زیست سلولی و مولکولی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

چهارشنبه

۸-۱۴

۱۴-۲۰

جمع عددی شهریه کلیه دروس

۲۲۵۰۰۰۰