کلاس‌های کارشناسی ارشد بیوشیمی

بیوشیمی

عنوان درس

مدرس

ساعت تدریس

شهریه

روز

ساعت

بیوشیمی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

پنجشنبه یا جمعه

۸-۱۴

زیست سلولی و مولکولی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

چهارشنبه

۸-۱۴

۱۴-۲۰

شیمی عمومی و آلی 

گروه مدرسین

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

چهارشنبه

۱۴-۲۰