کلاس های کارشناسی ارشد خون شناسی


خون شناسی

عنوان درس

مدرس

ساعت تدریس

شهریه

روز

ساعت

خون شناسی و بانک خون

دکتر بشاش

۱۸۰+۲۰

۱۵۰۰۰۰۰

جمعه

۸-۱۴

ایمنی شناسی

دکتر بشاش

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

پنج شنبه

۱۴-۲۰

زیست شناسی سلولی و مولکولی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

چهارشنبه

۸-۱۴

۱۴-۲۰

بیوشیمی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

پنجشنبه

۸-۱۴

بیوشیمی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

جمعه

۸-۱۴