کلاس های کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی


ژنتیک انسانی

عنوان درس

مدرس

ساعت تدریس

شهریه

روز

ساعت

ژنتیک

دکتر صفاری

۱۳۰+۲۰

۱۱۲۵۰۰۰

پنج شنبه

۱۴-۲۰

زیست سلولی و مولکولی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

چهارشنبه

۸-۱۴

۱۴-۲۰

بیوشیمی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

پنجشنبه

۸-۱۴

بیوشیمی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

جمعه

۸-۱۴