کلاس های کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی


نانوتکنولوژی

عنوان درس

مدرس

ساعت تدریس

شهریه

روز

ساعت

بیوشیمی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

پنجشنبه

۸-۱۴

بیوشیمی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

جمعه

۸-۱۴

زیست سلولی و مولکولی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

چهارشنبه

۸-۱۴

۱۴-۲۰

فیزیولوژی

استاد برزگر

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

چهارشنبه

۱۴-۲۰

شیمی عمومی

دکتر پیکری

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

چهارشنبه

۱۴-۲۰