کلاس های کارشناسی ارشد مولتی ویتامین

 

multi vitamin

نام درس

مدرس

روز

ساعت

تاریخ

شهریه

جلسه۱

جلسه ۲

جلسه ۳

جلسه ۴

جلسه ۵

خون شناسی

دکتر بشاش

شنبه ها

۱۳ الی ۲۰

هفته اول بهمن

هفته اول اسفند

هفته اول فروردین

هفته اول اردیبهشت

هفته اول خرداد

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

آنمی

لوسمی

هموستاز

بانک خون

خون سازی    

بیوشیمی

دکترجعفرنژاد

سه شنبه ها

۱۳ الی ۲۰

هفته اول بهمن

هفته اول اسفند

هفته اول فروردین

هفته اول اردیبهشت

هفته اول خرداد

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

مقدمات،

آب و تعادل اسید و باز و الکترولیت، ساختمان اسید آمینه ها و پروتئین ها

پروتئین
های رشته ای، هموگلوبین و میوگلوبین، پروتئین های پلاسما، آنزیم و ویتامین ها

ساختمان
کربوهیدرات ها لیپیدها، غشاهای بیولوژیک، بیوانرژتیک و زنجیره تنفسی، متابولیسم کربوهیدرات

متابولیسم
لیپیدها،اسید آمینه ها، نوکلئوتیدها و پورفیرین

هورمون
ها و مسیر های پیام رسانی، ساختمان اسید های نوکلئیک، همانند سازی، رونویسی، ترجمه،
بیان ژن

زیست س.م

دکترجعفرنژاد

دو شنبه ها

۱۳ الی ۲۰

هفته اول بهمن

هفته اول اسفند

هفته اول فروردین

هفته اول اردیبهشت

هفته اول خرداد

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

غشاها، انتقال غشایی یون و مولکول، جابجایی
وزیکول، ترشح و اندوسیتوز، انتقال پروتئین به غشا و اندامک

انواع اتصالات سلولی و ماتریکس خارج سلولی،
اسکلت سلولی،

اندامک ها

پیام رسانی، چرخه سلولی، آپوپتوز و سرطان،
ساختمان
DNA
و کروموزوم

همانند سازی، ترمیم و نوترکیبیDNA ، رونویسی و پردازش RNA

سنتز پروتئین و پردازش تنظیم بیان ژن
ها و تکنیک های مولکولی

ایمنی

شناسی

دکتر بشاش

یک شنبه ها

۱۳ الی ۲۰

هفته اول بهمن

هفته اول اسفند

هفته اول فروردین

هفته اول اردیبهشت

هفته اول خرداد

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

سلول

های ایمنی و

 ارگان های لنفاوی

آنتی
ژن، آنتی بادی،
MHC، پردازش آنتی ژن

ژنتیک
BCR/TCR  ، بلوغ لنفوسیت ها، رسپتورهای
T cell، فعال شدن T
cell

فعال
شدن
B cell، تلورانس، ایمنی ذاتی، ایمنی سلولی

کمپلمان،
ایمونومیکروبیولوژی، ایمونولوژی تومور و پیوند، ازدیاد حساسیت و نقایص ایمنی

ژنتیک

دکتر صفاری

پنج شنبه ها

۱۳ الی ۲۰

هفته اول بهمن

هفته اول اسفند

هفته اول فروردین

هفته اول اردیبهشت

هفته اول خرداد

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

مبانی ژنتیک

بیماری های تک ژنی و مشاوره ژنتیک

سیتوژنتیک و

 بیماری های کمپلکس

ژنتیک بیوشیمیایی، تکوینی، هموگلوبین

و ایمنی

مهندسی ژنتیک و

روش های تشخیص مولکولی/بالینی

تغذیه

دکتر
طلایی

دوشنبه  ها

۱۳ الی ۲۰

هفته اول بهمن

هفته اول اسفند

هفته اول فروردین

هفته اول اردیبهشت

هفته اول خرداد

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

هضم
و جذب، کربوهیدرات ها، فیبرها، چربی ها، پروتئین ها

ویتامین
های محلول در آب، ویتامین های محلول در چربی، شبه ویتامین ها عناصر معدنی

آب
و الکترولیت ها، انرژی،

تغذیه
در بیماری ها (۱)

تغذیه

در بیماری ها (۲)

تغذیه

در بیماری ها (۳)

زبان انگلیسی

دکتر احمدی

جمعه ها

۱۳ الی ۲۰

هفته اول بهمن

هفته اول اسفند

هفته اول فروردین

هفته اول اردیبهشت

هفته اول خرداد

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

یادگیری و به خاطرسپاری یکصد واژه گروه
اول زبان انگلیسی به روش کدینگ

یادگیری و به خاطرسپاری یکصد واژه گروه
دوم زبان انگلیسی به روش کدینگ

یادگیری و به خاطرسپاری یکصد واژه گروه
سوم زبان انگلیسی به روش کدینگ

یادگیری و به خاطرسپاری یکصد واژه گروه
چهارم  زبان انگلیسی به روش کدینگ

یادگیری و به خاطرسپاری یکصد واژه گروه
پنجم زبان انگلیسی به روش کدینگ