کلاس های کارشناسی ارشد مجموعه زیست ۱۲۰۶


مجموعه زیست شناسی ۱۲۰۶

عنوان درس

مدرس

ساعت تدریس

شهریه

روز

ساعت

بیوشیمی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

پنچشنبه

۸-۱۴

بیوشیمی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

پنجشنبه یا جمعه

۸-۱۴

زیست سلولی و مولکولی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

چهارشنبه

۸-۱۴

۱۴-۲۰

ژنتیک

دکتر صفاری

۱۳۰+۲۰

۱۱۲۵۰۰۰

پنج شنبه

۱۴-۲۰

باکتری شناسی پایه و پزشکی

دکتر اسماعیلی

۲۰

۱۵۰۰۰۰

نکته و تست