کلاس های کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی


فیزیک پزشکی

عنوان درس

مدرس

ساعت تدریس

شهریه

روز

ساعت

فیزیک عمومی

استاد واعظ زاده

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

جمعه

۸-۱۴

فیزیک اتمی هسته ای

استاد واعظ زاده

۸۰+۲۰

۶۰۰۰۰۰

پنج شنبه

۱۵-۲۰

ریاضیات

استاد واعظ زاده

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

جمعه

۱۵-۲۰

جمع عددی شهریه کلیه دروس

۲۴۰۰۰۰۰