کلاس های کارشناسی ارشد فیزیولوژی


فیزیولوژی

عنوان درس

مدرس

ساعت تدریس

شهریه

روز

ساعت

فیزیولوژی

استاد برزگر

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

چهارشنبه

۱۵-۲۰

بیوشیمی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

پنجشنبه

۸-۱۴

بیوشیمی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

 جمعه

۸-۱۴

زیست جانوری

گروه مدرسین

۲۰

۱۵۰۰۰۰

نکته و تست