کلاس های کارشناسی ارشد شیمی دارویی


شیمی دارویی

عنوان درس

مدرس

ساعت تدریس

شهریه

روز

ساعت

شیمی

گروه مدرسین

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

چهارشنبه

۱۴-۲۰

زیست عمومی

دکتر محمدنیا

۲۰

۱۵۰۰۰۰

نکته و تست

بیوشیمی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

پنجشنبه

۸-۱۴

بیوشیمی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

 جمعه

۸-۱۴