کلاس های کارشناسی ارشد سم شناسی

سم شناسی

عنوان درس

مدرس

ساعت تدریس

شهریه

روز

ساعت

بیوشیمی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

پنجشنبه

۸-۱۴

بیوشیمی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

جمعه

۸-۱۴

زیست عمومی

دکتر محمدنیا

۲۰

۱۵۰۰۰۰

نکته و تست

شیمی عمومی و آلی

گروه مدرسین

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

چهارشنبه

۱۴-۲۰