کلاس های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

 

 

آزمون

ترم

مدرس

ساعت
تدریس

 شهریه

روز

ساعت 

وزارت
بهداشت وزارت علوم

مقدماتی

دکتر احمدی

۱۰۰

 ۷۵۰۰۰۰

 پنج شنبه

۸-۱۳

وزارت
بهداشت وزارت علوم

مقدماتی

دکتر یعقوبی

۱۰۰

 ۷۵۰۰۰۰

 سه شنبه

۱۵-۲۰

وزارت
بهداشت

مقدماتی

دکتر احمدی

۱۰۰

 ۷۵۰۰۰۰ جمعه ۱۴-۱۹

وزارت
بهداشت وزارت علوم

پیشرفته

دکتر احمدی

۸۰

 ۶۰۰۰۰۰

 ترم پاییز

———–

وزارت
بهداشت

پیشرفته

دکتر یعقوبی

۸۰

 ۶۰۰۰۰۰ ترم پاییز

————–