کلاس های کارشناسی ارشد تغذیه


تغذیه

عنوان درس

مدرس

ساعت تدریس

شهریه

روز

ساعت

تغذیه

دکتر ایمانی/دکتر طلایی

۱۳۰+۲۰

۱۱۲۵۰۰۰

جمعه

۸-۱۴

بیوشیمی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

پنجشنبه

۸-۱۴

بیوشیمی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

 جمعه 

۸-۱۴

فیزیولوژی

استاد برزگر 

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

چهارشنبه

۸-۱۴