کلاس های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی


بیوتکنولوژی

عنوان درس

مدرس

ساعت تدریس

شهریه

روز

ساعت

باکتری شناسی پایه و پزشکی

دکتر اسماعیلی

۲۰

۱۵۰۰۰۰

نکته و تست

زیست سلولی و مولکولی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

چهارشنبه

۸-۱۴

۱۴-۲۰

بیوشیمی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

پنجشنبه

۸-۱۴

بیوشیمی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

 جمعه

۸-۱۴