کلاس های کارشناسی ارشد ایمنی شناسی


ایمنی شناسی

عنوان درس

مدرس

ساعت تدریس

شهریه

روز

ساعت

ایمنی شناسی

دکتر بشاش

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

پنج شنبه

۱۴-۲۰

باکتری شناسی پایه و پزشکی

دکتر اسماعیلی

۲۰

۱۵۰۰۰۰

نکته و تست

زیست سلولی و مولکولی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

چهارشنبه

۸-۱۴

۱۴-۲۰

بیوشیمی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

پنجشنبه

۸-۱۴

بیوشیمی

دکتر جعفرنژاد

۱۰۰+۲۰

۹۰۰۰۰۰

 جمعه

۸-۱۴