کلاس های کارشناسی ارشد پرستاری


پرستاری

عنوان درس

مدرس

ساعت تدریس

شهریه

روز

ساعت

داخلی و جراحی

گروه مدرسین

۸۰+۲۰

۷۵۰۰۰۰

جمعه

۸-۱۴

جمع عددی شهریه کلیه دروس

۷۵۰۰۰۰