گروه کتاب ها و تک جزوات

جزوات بسته های آموزشی مکاتبه ای موسسه انوار دانش توسط برترین پذیرفته شدگان سال های گذشته نگاشته شده است و مطالب این جزوات از کتاب های رفرنس و جزوات معتبر گرداوری گردیده است و به هیچ عنوان ارتباط مستقیمی با جزوات کلاس های حضوری ندارد.

عنوان کتاب

بها (تومان)

ژنتیک ۳۴۰۰۰
میکروب شناسی کاربردی ۹۵۰۰
زیست شناسی عمومی ۱۵۵۰۰
باکتری شناسی پایه و پزشکی ۲۳۰۰۰
انگل شناسی ۱۷۵۰۰
قارچ شناسی ۱۱۰۰۰
مقاله نویسی ۷۰۰۰
مطالعه و برنامه ریزی ۱۰۰۰۰
زبان انگلیسی عمومی ۳۱۰۰۰
ایمنی شناسی ۷۰۰۰۰
نکته آموز ایمنی شناسی ۳۹۵۰۰
نکته آموز خون شناسی (RBC و اختلالات اریتروسی) ۲۲۵۰۰
……………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

عنوان جزوه

بها (تومان)

بیوشیمی ۱۰۰۰۰۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۰۰۰۰۰
ایمنی شناسی ۱۰۰۰۰۰
فیزیولوژی ۲۰۰۰۰۰
شیمی عمومی ۲۰۰۰۰
شیمی آلی ۱۵۰۰۰
ویروس شناسی ۱۵۰۰۰۰
آناتومی ۲۰۰۰۰۰
ام.آر.آی ۱۲۰۰۰۰
پرستاری داخلی جراحی ۲۰۰۰۰۰
پرستاری ویژه ۳۵۰۰۰
 روان پرستاری ۱۰۰۰۰۰
سمعک ۱۴۰۰۰۰
تشخیص افتراقی ۹۵۰۰۰
توانبخشی ۶۵۰۰۰
شنوایی اطفال ۴۰۰۰۰
آناتومی و فیزیولوژی شنوایی ۶۰۰۰۰
مجموعه آزمون های خون شناسی ۵۰۰۰۰
مجموعه آزمون های ایمنی شناسی ۵۰۰۰۰
مجموعه آزمون های بیوشیمی ۵۰۰۰۰
مجموعه آزمون های ژنتیک ۵۰۰۰۰
مجموعه آزمون های تغذیه ۵۰۰۰۰
مجموعه آزمون های بیوتکنولوژی ۵۰۰۰۰
مجموعه رادیولوژی ۹۰۰۰۰
همایش رادیولوژی ۵۵۰۰۰
مجموعه اتاق عمل ۷۵۰۰۰
همایش اتاق عمل ۴۵۰۰۰
مجموعه هوشبری ۸۵۰۰۰
همایش هوشبری ۵۵۰۰۰
فیزیولوژی کاردانی ۸۰۰۰۰
آناتومی کاردانی ۲۵۰۰۰