عنوان درس

مدرس

ساعت تدریس تشریحی

ساعت تدریس

تستی

شهریه

روز

ساعت

ایمنی شناسی

دکتر بشاش

۸۰

۲۰

۱۵۰۰۰۰۰

جمعه

۱۴-۲۰

بیوشیمی

دکتر جعفرنژاد

۸۰

۲۰

۱۵۰۰۰۰۰

سه شنبه

۱۵-۲۰

تغذیه

دکتر ایمانی/ دکتر طلایی

۸۰

۲۰

۱۵۰۰۰۰۰

جمعه

۱۴-۲۰

خون شناسی

دکتر بشاش

۸۰

۲۰

۱۵۰۰۰۰۰

جمعه

۱۴-۲۰

ژنتیک

دکتر صفاری

۸۰

۲۰

۱۵۰۰۰۰۰

پنجشنبه

۸-۱۴

زیست سلولی و مولکولی

دکتر جعفرنژاد

۸۰

۲۰

۱۵۰۰۰۰۰

سهشنبه

۱۵-۲۰

زبان انگلیسی دکترا

دکتر احمدی

۸۰

۲۰

۱۵۰۰۰۰۰

چهارشنبه

۱۵-۲۰